Tiền Việt Nam Miền Bắc | 61 sản phẩm


 Miền Bắc 1964-1975Mặt Trận Giải Phóng 1963Miền Bắc 1966Miền Bắc 1958Miền Bắc 1949-1951 | Miền Bắc 1946-1948

20 hào 1948

20 hào 1948

1.500.000 đ

Giỏ hàng

50 hào 1948

50 hào 1948

1.500.000 đ

Giỏ hàng